Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/joomla/application/application.php on line 481
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Dolnośląski Konsultant Wojewódzki

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego
Pan Wiesław Zielonka

- kierownik szkoły ratownictwa
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

został:
konsultantem wojewódzkim
w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego

Wiesław Zielonka - konsultant wojewódzki pielęgniarstwa ratunkowego 

 Konsultanci wojewódzcy wykonują min. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Biorą również udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.
Do zadań konsultantów wojewódzkich należy także kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych, wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny oraz kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych.  Zobowiązani są również do informowania organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli.

To kolejne wyróżnienie Pana Wiesława Zielonki jest małym podsumowaniem jego pracy na rzecz ratownictwa medycznego, dbania o właściwy kierunek rozwoju zarówno ratownictwa medycznego jak i pielęgniarstwa w Polsce.

Pierwsze stara się osiągnąć jako kierownik dynamicznie rozwijającej się  szkoły ratownictwa w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, a drugie jako wieloletni członek struktur Izb Pielęgniarskich na szczeblu okręgowym i centralnym gdzie swoją długoletnią ciężką pracą dbał o dobro tej grupy zawodowej, ale przy celu jaki zawsze wydaje mu się najważniejszy: czyli dobro chorego.

Serdecznie gratulujemy

 

Additional information